Теннисдай акъажунар тешкилна

И йикъара Ахцегьа столдин теннисдай райондин турнир кьиле фена. Идакай «Лезги газетдиз» муниципалитетдин администрациядин пресс-къуллугъди хабар гана.

Акъажунра 16 спортсменди иштиракна. Нетижада сад лагьай чка Рамиз Агьмедова кьуна. Кьвед ва пуд лагьай чкайрал Абакар Амаевни Гьасанагъа Агъамугъланов хьана. Къугъунра алакьунар къалурай спортсменриз кубокар ва грамотаяр гана. Бязибур кьилдин пуд номинациядай махсус пишкешралди къейдна.

«Лезги газет»


Всего просмотров: 18

Читайте также: