Дирибашвилин къанунралди

Жува тарсар гайи виликан ученикар дуьшуьш хьайила, кIелна, хъсан пешекарар, жемятдиз менфятлу ксар  хкатна, абур тайин дережайривни агакьнаваз акурла, гьелбетда, гзаф хвеши жеда. Гьа икI, 1974-1981-йисара за Мегьарамдхуьруьн райондин КьепIир-Къазмайрин юкьван школада тарсар гайи ученикрикай сад редакциядиз зал кьил чIугваз атанвай. Хабарар кьурла, чир хьайивал, амни Афгъа­нистанда хьайи женгерин иштиракчи я кьван.

Мегьамедов  Эмирбег  Зияудинович  1964-йисан 11-сентябрдиз Кьурагь райондин Хуьрехуьре дидедиз хьана. 1968-йисан залзаладикди анин чIехи пай агьалийри цIийи чкадал — КьепIир-Къазмайрал кIвал-югъ кутуна. Эмирбег кIелун­рал­ рикI алай, викIегь ученик тир. 1982-йисуз­ СШ хъсан къиметралди акьал­тIа­рай ам Белгород ше­гьер­да эцигунардай материалрин технологический институтдик экечI­на.

Сад лагьай курс куьтягьайла, студентдиз армиядин жергейриз эвер гана. Ада суьгьбетзавайвал, сифте зур йисуз Туркестандин военный округда чирвилер, вердишвилер къачуна. 1984-йисуз гвардиядин 149-мотострелковый полкуник кваз Афгъанистандин Кундуз вилаятдиз тухвана. Яргъал уьлкведикай, анин вакъиайрикай, кьиле фейи женгерикай суьгьбет авун, абур рикIел хкун Эмирбегаз кIан­дач. Куьрелди лугьуда: “Чна интернациональный буржи тамамарна, четин макъамда афгъан халкьдиз куьмекна…” 1985-йисан ноябрдиз ам Ташкентдиз хтана. Армиядин жергейрай ахъай хъувур жегьилди гьа Белгородда вичин кIелунар давамар хъувуна.

1990-йисуз вуз акьалтIарна ва эцигунардай  инженер-технологвилин пеше къачуна, Махачкъалада ЖБК-дин карханада кIвалахиз башламишна.

1993-йис. Уьлкведа алаш-булаш гьатнавай и муракаб девирда къайдаяр хуьдай органриз армияда намуслудаказ къуллугънавай, кар алакьдай дирибаш жегьилар герекзавай. ИкI, Эмирбег Мегьамедовазни милициядин жергейриз теклифна. МВД-дин Махачкъала шегьердин управленида транспортдин рекьяй кIвалахиз, а къизгъин гьалар авай девирда Чечнядай яна физвай поездар рекье тваз, абурун саламатвал таъминариз хьана. Угрозыскда кIвалахдайла, Эмирбег Мегьамедов “Ватандин вилик лайихлувилерай” II дережадин ордендин медалдиз (1997-йис) лайихлу хьуни гзаф крарикай лугьузва.

Малум тирвал, къайдаяр хуьдай органрин къуллугъчияр гьамиша экстремизмдихъни терроризмдихъ галаз женг чIугунин сифте жер­гейра ава. 1999-йисуз международный бандитрин геллегьри Дагъустандал вегьейла, Эмирбегни кьулухъ акъвазнач, ополченидин жергейрик кваз ам Новолакда хьана.

Э.Мегьамедоваз “Аскердиз — ин­тернационалистдиз хъсанвал  чир жедай Афгъанистандин халкьдин патай”  медаль, интернациональный буржи тамамардайла, викIегь­вал, аскервилин жуьрэтлувал къалурунай СССР-дин Верховный Советдин Президиумдин патай Гьуьрметдин грамота (1988-йис) ва маса шабагьарни ганва.

Гьуьрметлу хизанда пуд велед тербияламишнава. Эмирбег Мегьа­медова алай вахтунда Интернет — системада кIвалахзава. Жегьил — жа­ванрихъ элкъвена, ада абуруз хъсандиз кIелун, дерин чирвилер къачун, темпелвал тавуна, физкультурадални спортдал машгъул жез, бедендин, руьгьдин сагъламвал мягькемарун, зайифвал къалур тавун, викIегь, дирибаш хьун меслятзава. “Ватандиз, халкьдиз намуслувилелди къуллугъун гьар садан буржи я. ВикIегьда вични хуьда, жемятни”, — лугьузва аскерди – интернационалистди.

Ш.Шихмурадов


Всего просмотров: 101
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире