Аялар – уьмуьрдин цуьквер

31-майдиз Ахцегьа райондин руководстводин гуьзчивилик кваз районрин уртах  сагъламвилин жигьетдай тамам мумкинвилер авачир аялризни жегьилриз чпин синих-рехне алудуниз, медицинадинни яшайишдин рекьяй куьмекзавай Центрада  Аялар хуьнин международный йикъан сувар гурлудаказ къейдна. “Аялар – уьмуьр­дин цуьквер” лишандик кваз тешкилай и шадвилин мярекатда мектебринни аялрин бахчайрин дестейри, райадминистрациядин, ОВД-дин, УСЗН-дин, КЦСОН-дин ва чкадин СМИ-рин векилри иштиракна.

КIватI хьанвайбур тебрикуналди, мярекат центрадин къуллугъчи (ло­гопед), Фарида  Торгачёвади  ачухна ва сифте гаф директор  Милвара  Мусанабиевадиз гана. Ада вичин ва коллективдин патай аялризни абурун диде-бубайриз, духтурризни муаллимриз и югъ рикIин сид­кьи­дай му­барак авунихъ ­галаз санал, набут ­аял­рин патахъай къайгъударвал авун яз, мярекатда иш­тиракзавай ва мер­гья­матлувилин куьмекар гузвай райондин руководстводиз чухсагъул малумарна.

Гаф “Ахцегь район” МР-дин кьил Осман  Абдулкеримова  къачуна:

– Гьуьрметлу аялар, диде-бубаяр, Центрадин коллектив!  Квез райондин руководстводин, райсобранидин депутатрин ва вири халкьдин патай Аялар хуьнин югъ мубаракрай! Им аялар, иллаки зайиф аялар диде-бубадин, обществодин патай къайгъударвилиз муьгьтеж тирди рикIел хкизвай мергья­матлувилин сувар я. Инсанрин патай чпиз кIанивал, гьуьрмет, куьмек гьиссзавай аялар сагъламбур, хушбахтбур яз чIехи жеда ва гележегда абурукай диде-бубадиз, халкьдиз вафалу халис инсанар хкатда. Сир туш хьи, государстводин, обществодин гужлувилин, культурадин дережа аялринни етимрин, набутринни яшлубурун месэлайриз дикъет гунилай аслу я. Гьавиляй чун мергьяматлувилин сувабдин крара жезмай кьван жумарт жез алахъна кIанда, – лагьана Осман Магьмудовича, вичин ва райадминистрациядин патай сагъсуз аялриз савкьатар гана.

Аялар хуьнин суварик тебрикдин хуш келимаяр гьакI райондин Общественный палатадин председатель Али  Исмаилова, Ахцегь ОВД-дин начальникдин заместитель  Арсен  Де­мирова  (савкьат яз, ада Центрадиз холодильник гана), КЦСОН-дин директор Гуьлселем  Саидовади, АТВ-дин руководитель Таира  Муспаховади (ада кIватI хьанвайбуруз вичин мани багъишна) ва масабуру лагьана.

Суварин шадвилерин сергьятра аваз аялрин манийринни кьуьлерин ва спортдин конкурсар кьиле тухвана (мярекатда Хуьруьгрин  аялрин “Соколё­нок”тIвар алай бахчадин бицIекрин дестедини хъсандиз иштиракна). Тафаватлу хьайи вири аялриз  Центрадин патай гьуьрметдин грамотаярни дипломар ва пишкешар гана.

Шадвилин мярекатар 31-майдиз рай­ондин аялрин вири бахчайрани школайра, гьакI  аялрин “Ахты” ревма­кар­дио­­логиядин санаторийда кьиле тухвана. 1-июндиз лагьайтIа, райондин руководстводин регьбервилик кваз В.Эмирован тIварунихъ галай ял ядай багъда Ая­лар хуьнин йикъан сувар тешкиллувилелди ви­ри райондин дережада кьиле тухвана­­.

Вири мярекатрин кьилин макьсад сад тир – обществодин фикир-дикъет  аялрин сагъламвилин, абуруз дуьз тер­бия-чирвал гунин ва яшайишдин месэлайрал желб авун.

Дашдемир Шерифалиев


Всего просмотров: 32

Читайте также: