Адахъ Москвада нуфуз ава

“Илимдилай зурба девлет авач”, — лугьузва халкьдин мисалда. Гьакъикъат­дани, халкьдин кьадардив ге­къигайла, маса халкьа­­­рилай тафаватлу яз, лез­гийрин ара­да алимар гзаф ава. И йикъара мад са алим  алава хъхьан­вай­дакай чав Моск­­­вадай шад хабар ­агакь­на.

Малум хьайивал, РФ-дин МОН-дин ВАК-ди чи ватанэгьли  Марият  Даи­ровна  Шихнабиевадин  алимвилин дережа тес­тикьарунин  ва  медицинадин илимрин кандидатвилин диплом гунин гьа­къиндай къарар акъуд­нава.

Марият Шихнабиева 1989-йисан 19-июлдиз Махачкъала шегьерда алимрин хизанда дидедиз хьана. 2010-йисуз Да­гъустандин медакадемия тафаватлудаказ акьалтlар­на, 2010-2012-йисара “Терапия” пешедай ординатурада кlелна. Адахъ къе­непатан азаррин ва ультразвуковой диагностикадин (УЗИ) рекьяй пешекарвилин шагьа­дат­на­маяр ава. 2013-йисуз Марията “Ультразвуковая диагностика” пешедай чирвилер артухарун патал Москвада авай Сеченован тlварунихъ галай институтда кур­­сар кlелна. Адан пеше­кар­ви­лин алакьунриз курсунин кураторди еке къимет гана. Пешедин рекьяй вини дережадин ерияр къалурай Марият Шихнабиевадиз институтдин алимри “чаз куьн хьтин пешекарар герекзава”,  лагьана, абуру ам ватандизни ахъай хъувунач.

Курсара хьайи 53 касдикай муькуьбуруз тавур теклифар анжах Марият Даировнадиз авуна. Нетижада адакай Москва ше­гьердин Центральный округдин Арбат куьчеда авай машгьур поликлиникадин къуллугъчи хьана. Кlвалахдин юлдашрин ва сагъариз къвез­вайбурун арадани Марият Шихнабиевадихъ чlе­хи­ гьуьрмет ава. Адан пешекарвилин хъсан ерияр, алакьунар Москва шегьердин здравоохраненидин  департаментдин  регьбердин патай ганвай чухсагъулдин чарарини субутзава. Алай аямдин УЗИ-дин вири жуьредин къайдайрикай адахъ тамам чирвилер, кlвалахдин рекьяй вини дережадин тежриба ава.

Медицинадин рекьяй алим Марият Шихнабиева 60-далай гзаф илимдин кlва­лах­рин, гьа жер­гедай яз монографиядин автор ва Россиядин медицинада ультразвуковой диагностикадин пешекаррин Ассоциациядин член я. Ада Россиядин сергьятра кьиле физвай жуьреба-жуьре илимдинни тежрибадин конференцийра, съездра ва маса мярекатра иштиракзава.

Кьетlендаказ къейд ийиз кlан­­зава хьи, винидихъни ла-гьай­вал, Марият Даировна алимрин хизандай я. Адан буба Даир Абдулкеримович Шихнабиев меди-цинадин илимрин доктор, ДГМУ-дин профессор, диде Саи­мат Бейбалаевна Юзбегова фи­лологиядин илимрин кандидат, РАН-дин ДНЦ-дин ИЯЛИ-дин илимдин чlе­хи къуллугъчи, Марият Даировнадин чlехи вах Наида Шихнабиева (Сулейманова) меди­цинадин илимрин доктор, Дагъустандин медакадемидин акушервилин ва гинекологиядин кафедрадин доцент, Дагъустандин лайихлу духтур, кьилин категориядин пешекар ва гине­кологиядин отделенидин заведующий, юкьван вах Эльмира Шихнабиева медицинадин илимрин кандидат, ДГМУ-дин стоматологиядин рекьяй пешекарвилин дережа хкаждай кафедрадин доцент ва кlелунин крариз килигдай хилен заведующий я.

Шихнабиеврин хизанда илимдин дережа авачирди са Ма­рият тир, гила амни багърийрин адетдай физва. Марият Даировнадин кьилив къвезвай начагъбуру Интернетда кардик квай “Духтуррикай” сайтда адан гьакъин­дай алхишдин келимаяр кхьизва:

“Марият Даировна дерин чирвилер авай духтур, рикl ачух инсан, вичин кар хъсандиз чиз­вай пешекар я”.

“Начагъ касдиз гьуьрмет ийидай, еке дикъет гудай, регьимлу духтур я”.

“Галай-галайвал гъавурдик кутазва, ди­къет­лудаказ ахтармишзава. Алай вахтунда ихьтин мергьяматлувал вирибурун патай аквазвач”…

Дерин чирвилер, алакьунар авай лезги алимдихъ меркезда нуфуз хьунал багърийри ва ви­ри ватанэгьлийри дамахзава.

«Лезги Газет»


Всего просмотров: 612

Читайте также: