А. Солженицынан 100 йисаз талукьарна

Урусрин машгьур писатель, публицист Александр Солженицын дидедиз хьайидалай инихъ 100 йис тамам хьуниз талукьарнавай мярекат Сулейман-Стальский райондин Агъа СтIалрин хуьруьн ктабханада кьиле фена. Идакай «Лезги газетдиз» райадминистрациядин пресс-къуллугъди хабар гузва.

«Россиядин зурба хва» лишандик кваз мектебдин 6-7-классра кIелзавайбуру иштиракай эдебиятдин мярекатдин макьсад аялар Солженицынан яратмишунрихъ галаз танишарун, аялрин ахлакьдин ери вилик тухун, абур кIелунал, ктабрал желб авун я.

Мярекатдин вахтунда кIватI хьанвайбур писателдин уьмуьрдихъ, яратмишунрихъ галаз галай-галайвал танишарна, эдебиятда писателди кьунвай важиблу чка къейдна.

Ктабханадин заведующий З.Закержаевади Солженицын эдебиятдин рекьяй кьетIен алакьунар авай писатель тирди ва адан ктабар 20-асирдин эдебиятдин вини дережадин чешнеяр яз амукьдайди къейдна. Инал писателдин къелемдикай хкатнавай, виридуьньядиз машгьур хьанвай эсеррин тIварарни кьуна. Писателдин яратмишунризни уьмуьрдиз талукь выставкани тешкилнавай. Мярекатдин сергьятра аваз мектебда кIелзавайбуру Солженицынан «Один день Ивана Денисовича» эсердай кьиле тухвай викторинадин суалризни жавабар гана.

Эхирдай ктабханадин къуллугъчиди кIелдайбуруз писателдин са шумуд ктаб теклифна.

«Лезги газет»


Всего просмотров: 28

Читайте также: