Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — 44-46-нумрайра) Сад лагьай халифа: Абу-Бакр ас-Сиддикь (Аллагь рази хьурай вичелай). Адан тIвар Абу-Бакр Абдуллагь (Атикъ) ибн (Абу Къугьафа) Усман ибн Амир ибн Амр ибн Кагьб ибн Сагьд ибн Муррагь ат-Таймий я. Абу-Бакр...

Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — 44-45-нумрайра)                    Асгьабрикай виридалайни сифте иман гъайибур Пайгъамбардихъ (къуй Аллагьдин патай салават ва саламар хьурай вичиз): гъвечIибурукай — Али ибн Аби- ТIа­либ (8 йиса аваз), чIехи итимрикай — Абу- Бакр, дишегьлийрикай — Хадижагь,...

Вири инсаниятдиз чешнелу ксар

(Эвел — 44-нумрада)                    (Аллагьди асгьабрин гьакъиндай а мисал гъанва) абуралди (муъминрин гзаф кьадардалди ва абурун иер гьал­далди) кафирар ажугъламишун патал (Имам Малика ва маса алимрини лугьузва: и аятда делил ава — низ асгьабар та­кIан...

Рабиуль авваль

18-октябрдиз мусурманрин календардалди рабиуль авваль варз алукьнава. Ам мусурманрин календарда пуд лагьай варз я. Рабиуль аввалдин кьетIенвал, сифте ну­батда, адакай ибарат я хьи, и вацра Мугьаммад пайгъамбар (къуй Аллагьдин патай салават ва саламар хьурай...

Исламдин ахлакьар ва эдебар

(Эхир. Эвел — 34-35, 37-42-нумрайра) Пехилвилин къадагъа тир кьве жуьрени Къуръанда гьарам авунва. Аятда ла­гьан­ва: (113-сура, 5-аят, мана): “…Ва пе­хил­валзавайдан писвилеривай хъилевай ада пехилвалзавайла!” (яни пехил касдиз, ада нел пехилвалзаватIа, гьам Аллагьдин ба­гъишрикай магьрум...

“Къунут” (Магьдина) дуьа

КIела, чира “Къунут” — им Аллагьдиз дуьа авунин са жуьре я. Ихьтин тIвар алай дуьа мусурманри кпIуна ийизва. Жуьреба-жуьре маз­гьаб­ра (Абу Гьанифадин, Имам Агьмадан, Имам Маликан, Имам Шафиидин) “Къунут” дуьа гьихьтин кпIара ва гьихьтин...

Исламдин ахлакьар ва эдебар

(Эвел — 34-35, 37-41-нумрайра) Исламди пис ахлакьар къадагъа ийизва ва негьзава. Зулум (ам пуд жуьре ава). ЛукIра (инсанди) вичин Раббидин гьакъиндай зулум авун (ширк авуналди). Аятда лагьанва: (31-сура, 13-аят, мана): “Ва (рикIел гъваш), ингье...

Исламдин ахлакьар ва эдебар

(Эвел — 34-35, 37-40-нумрайра) 7. Керчеквал Мусурман кас вичин вири крара керчекди, дугъриди хьана кIанда. Вучиз ла-гьай­тIа, а кар Аллагь-Таалади ва Адан Расулди (къуй Аллагьдин патай са­лават ва саламар хьурай вичиз) эмирзава. Къуръанда лагьанва ...

Исламдин ахлакьар ва эдебар

(Эвел — 34-35, 37-39-нумрайра) Либасрал (алукIзавай пек-партал) гьалтайла, уртабабвал такабурлувилин, дамахвилин ва усалвилин юкь, дуьз рекьел мягькем хьунин карда куьмек,  лап хийирлу ва хъсан ахлакьрикай сад я. Къуръанда лагьанва: (46-сура, 13-аят, мана): “Гьакъи­къатда, чпи...

Къадагъаяр ва ихтиярар

Аллагь-Таалади инсанар (итимар ва па­пар) халкьнава ва абуруз кьадарсуз няме­тар ганва. Абурукай сад эвленмиш хьун я. Мусурманриз имидин ва я халудин рушал (двоюродная сестра) эвленмиш жедай ихтияр авач, гьавиляй, салам гудайла, абурун гъил кьуртIани...

Исламдин ахлакьар ва эдебар

(Эвел — 34-35, 37-38-нумрайра) Гьакимвал (пачагьвал) ийидайла, адалатлувал хуьнихъ зурба нетижаяр ава: “Сад­ра… румвийрин пачагьди Умар хали­фа­дин (Аллагь рази хьурай вичелай) патав  вичин  векил  ракъурна.  Мединадив агакьайла, ада пачагь Умар (Аллагь рази хьурай  вичелай) ...

КIеве гьатайтIа, вучда?

КIела, чира Гьакъикъатда, Ислам диндин, Шариатдин къанунар-къайдаяр вири инсанрин итижрив кьадай къайдада тайинарнава. ГьикI хьи, Сад Аллагьдиз Вичи халкь авунвай лукIарин итижар, абуруз вуч хийирлу ва вуч зиян ятIа, гьихьтин дуьшуьшра абур квехъ муьгьтеж...

Исламдин ахлакьар ва эдебар

(Эвел — 34-35, 37-нумрайра) Мадни Къуръанда лагьанва: (4-сура, 58-аят, мана): “Гьакъикъатда, Аллагьди квез аманатар (квел ихтибарнавай шейэр дуьзвилелди) чпин иесийрив вахкун ва инсанрин арада дуван ийидайла, а дуванни адалатлувилелди авун эмирзава…”. Гьадисда къейднава (мана):...

Дуьадиз жаваб

Ирандай тир профессор Реза Малек-заде онкологиядин хиле машгьур духтуррикай сад яз гьисабзавай. Са сеферда ам маса шегьерда медицинадин рекьяй кьиле физвай илимдин конференциядиз гьазур жезвай. Профессор анал вичин доклад гваз рахана кIанзавай. Адак къалабулух...

Исламдин ахлакьар ва эдебар

(Эвел — 34-35-нумрайра) Са гьадисда къейднава (кIваляй экъечI­­дайла лугьудай дуьа яз): “Бисмиллягьи, та­ваккалту гIала Аллагьи, ва ля гьавла ва ля къуввата илля биЛлягь”. (Мана): “Аллагьдин тIварцIелди за Аллагьдал таваккул авунва (экъечIзава), авач къуват (чаз)...

Ягьудар

КIела, чира Адет яз, лезгийри еврейриз ва иудейриз чувудар лугьузва (урус ва лезги чIала­рин са бязи словаррани и гафар гьа и къайдада таржума авунва). Амма икI таржума авун, асул гьисабдай, дуьз къвезвач. Гзафбуруз, чувудар...